torsdag 2 juni 2011

Hur är tillståndet i landet, bland folket och i församlingen? Del 1.

Att nå Sverige och det svenska folket.

1 Kon.18:1 ff

Vår tid liknar mycket den tid då profeten Elia trädde fram. Det står berättat om honom i bl.a. första Konungaboken i Gamla testamentet. Landet och folket levde i ogudaktighet och konung Ahab drog folket bort från himmelens Gud. Dessutom upplevde landet en svår lågkonjunktur med torka och missväxt.

När ett land lever i ogudaktighet och Guds folk inte längre står på barrikaderna och lever i väckelse och eld, är tiden inne för Gud att agera på allvar. Herren reste upp profeten Elia med ett uppdrag att konfrontera ogudaktigheten och avguderiet, och föra landet tillbaka till Gud.

Det är tid för Väckelsekristendomens återtåg till landet. Det är tid för de profetiska orden om väckelse som ligger uttalade över Sverige, att börja få sin fullbordan. Drömmarna och visionerna skall sättas i verket, gå från ord till handling. Gud vill regimskifte. Portarna skall öppnas för kung Jesus så att han kan komma in i landet.

Personligen har jag levt med Sverige och folket och drömmen om nationens väckelse ända sedan jag blev frälst.

Jag har gjort en kort tidsanalys av väckelsen i Sverige under 1900-talet och fram till 2000-talet. Jag gör inte anspråk på att den är perfekt, men det är ett försök till analys av utvecklingen fram tills idag.

En tidsanalys av väckelsen under 1900-talet.

En kort analys av 1900-talet, speciellt andra hälften av 1900-talet ur väckelsekristendomens perspektiv.

1900-talet.

När vi kommer in i 1900-talet ligger 1800-talets folkväckelser kvar som grund ibland folket, både i samhället och i den kristna församlingen.

Metodismen, baptismen, svenska missionsförbundet, m.fl. har fötts fram och pingstväckelsen är den rörelse som växer starkast när vi börjar analysen.

1940-talet.

Andra världskriget kastar sin mörka skugga över samhället och folket. Sverige och svensken känner oro över situationen och landets gränser är hotade.

Freden kommer och i skarven mellan 40 och 50-talet blir det en väckelsetid. Folkväckelsens värderingar finns kvar både bland folket och i samhället. Materialismen har ännu inte hunnit göras till Gud
I församlingen finns en beredskap för väckelse:

- bönen prioriteras och bedjarna röjer och rensar mark med sina böner

- själavinnandet är varje mans angelägenhet och naturlighet

- väckelsetron lever

1950-talet.

En bit in på 50-talet förändras situationen. Kristendomskritiken ökar i styrka och de intellektuella kritikerna går till häftig attack emot kyrkan. Tro ställs emot vetenskap och hängivenhet emot förnuft.

Skola och samhälle präglas mindre och mindre av den kristna traditionen. Välståndet skall göra alla lyckliga. Beredskapen och miljön för väckelse krymper och församlingens kraft försvagas.

1960-talet.

Nu upptäcker folket att välfärden inte är nog för att tillfredsställa. Samtidigt kommer en annan upptäckt om att världen är större än Sverige
Båda upptäckterna blir omvälvande upplevelser som skapar en inre oro hos folket Trasigheten i den svenska folksjälen blir tydligare och tydligare. Till detta kommer oljekris, valutakriser, kärnvapenhot, miljöhot m.m. som späder på oron hos folket.


Samtidigt blir det svenska folket mer öppet för den religiösa dimensionen och mer benägen att bejaka andlighet. Nu börjar en anonym andlighet att växa fram i Sverige och man börjar tala mer öppet om djupa andliga frågor.

1970-talet.

I slutet av 60-talet och i början av 70-talet förändras situationen för kristenheten till det positiva igen.Jesusväckelsen bryter fram med sin enkelhet och nya hängivenhet till Jesus. Jesusväckelsen blir ett svar på Flower-power rörelsen och många unga människor speciellt drogmissbrukare kommer till frälsning.
Jesusväckelsen går sedan vidare in i den karismatiska väckelsen och Sverige upplever en våg av andlig förnyelse i den helige Ande, andedop.


Andens gåvor kommer i funktion. Jesuskonferenser och karismatiska konferenser avlöser varandra. Guds folk börjar komma samman i en andlig gemenskap. Lovsången bryter fram över landet. Under en begränsad tid öppnar Katarina kyrka på Söder i Stockholm sina portar för allt Guds folk som kommer tillsammans i lovsång, tillbedjan och bön. Sången i Anden bryter fram från Guds folks förnyade hjärtan och hela kyrkan fylls med tillbedjan i Ande, där Guds folk sjunger i många stämmor.

1972 hålls en viktig konferens, G72, i Göteborg för att skapa en gemensam plattform för allt Guds folk i landet.

Under 70-talet hölls ”Nytt Liv” kampanjer med pastor och evangelist Bertil Paulsson i spetsen, på många platser i Sverige vilka kom att påverka hela städer och regioner från norr till söder i landet. Många blev förnyade och frälsta.

Samtidigt med allt detta uppstår en ökad spänning mellan förnyelse och tradition, den nya andliga rörelsen och den traditionella kyrkan. När människliga ambitioner och krafter tar över och rörelser med egna syften försöker lägga beslag på förnyelsen för egen del, skapar detta en avvaktan från stora delar av kristenheten och den positiva utvecklingen planar ut.


Men alltfort kan man se en nyvaknad hunger efter väckelse och andligt liv i landet.

1980-talet.

Nu kommer en tid där spänningen ökar mellan den förnyelse och tradition. I efterdyningarna av den karismatiska väckelsen fanns en tydlig öppenhet för väckelse och förnyelse. Samtidigt blottas behovet av starka församlingar, med beredskap att bära upp väckelse och andligt liv.

Vi besökte många församlingar under perioden 1984 till 1990. Många människor blev förnyade i den helige Ande, frälsta, helade och befriade. Vi kunde besöka platser under flera veckor och uppleva hur ett femtiotal människor kom till frälsning under några veckor. Städer och samhällen påverkades starkt. Men bärigheten att föra livet och väckelsen vidare saknades.

Nu tar sekulariseringen över mer och mer i samhället, avkristningen tar fart och samtidigt ökar spänningarna i kristenheten.


Nu startar Livets Ord sin första församling i Uppsala och Trosrörelsen föds. Detta är något helt nytt i Sverige, att en ny församling startas. Den gamla etablerade kristenheten känner sig hotad, samtidigt som Livets Ord fyller ett andligt vakuum och behov.

Den nya församlingsrörelsen växer fram till en reformativ rörelse. Man står på barrikaderna i såväl den andliga som den fysiska världen. Bibelskolan startas för att stärka och utrusta den troende för frimodig tjänst, församlingar startas och man brinner för att vinna människor. De rör sig på bred front och drar till sig människor och uppmärksamhet.


Parallellt med detta sluter sig den traditionella kristenheten. Ett andligt krig bryter ut där Trosrörelsen misskrediteras och kritiseras. Barriärer byggs och man vänder sig inåt för att bevara och bevaka sina egna positioner.


Slutet av 80-talet och början av 90-talet präglas av spänningar i kristenheten som förlamar utvecklingen för församlingen. I takt med att väckelsemiljön mattas av minskar också förutsättningarna för väckelsekristendomen i landet.

1990-talet.

Väckelseberedskapen i församlingen ebbar ut. Det som tidigare var naturligt i församlingen är inte längre lika naturligt. Det blir svårare och svårare att samla Guds folk till gemensam satsning och på bred front för väckelse i landet. Några orsaker till att väckelsemiljön mattas är,

- det adliga klimatet orsakat av spänningarna i Kristi kropp,

- slutenheten omkring det egna,

- materialismens frammarsch,

- det världsliga och egoistiska tänkandet och

- nyandligheten via New Age.(New Age upplevdes från början som ett starkt hot, men med tiden kan vi se att New Age bidragit till en större öppenhet för andlighet)

Samtidigt byggs församlingen på ett nytt sätt grundad på Guds ord. En ny typ av församlingar börjar växa fram.

En förnyelsevåg drar också fram över landet under flera namn som t.ex. Torontoväckelsen, Vinyardväckelsen. Detta bemöter en stor andlig hunger i landet efter andlig förnyelse. Församlingen i Sverige lyckas inte handskas med detta utan det drar iväg till att bli ett jagande efter yttre beteenden och manifestationer. Om vi förmått att handskas med denna andeutgjutelse på rätt sätt i kombination till den undervisningsväckelse som berört landet genom Trosrörelsen hade vi kunnat uppleva en befruktning mellan ordet och Anden på ett sätt som gett oss en ny beröring av landet och en ny folkväckelse.

· 2000-talet.

När vi kommer in i 2000-talet sker en stark avkristning i samhället. Materialismen och humanismen är människans gud. Egoismen utbreder sig och livsstilen är mer och mer självisk..

Detta slår också igenom i församlingen. Den väckelsekristna och bibeltroende församlingen är starkt ifrågasatt

Något har hänt med kristenheten i vårt land. Visionernas och drömmarnas fullbordan dröjer. En trötthet och frustration har kommit över Guds folk.

Vi har förlorat förmågan att vinna människor i stor skala och vi lever inte längre naturligt i själavinnande. Vi lever inte med evighetsperspektivet lika levande i våra liv och vi ser ingen stark församlingstillväxt.

Det blev inte som vi tänkt och församlingen hamnar i en fas av interna stridigheter och kris.

Församlingen förlorar sitt fokus och vänder sig inåt och förlorar förmågan att vända oss utåt i själavinnande och väckelse.

Tvåtusentalet är skördens tid och århundrade. Det är den tid då Herren tänker bärga slutskörden, slutföra missionsuppdraget och sända Jesus tillbaka till jorden som Messias.

Nu kommer åter en ny väckelserörelse att växa fram i landet. Vi ser det redan, till en början i liten skala. Det är en väckelserörelse med en ny typ av församling, med ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att arbeta. Det är en församling med starkt fokus på uppdraget och drömmen. Det är den sista tidens väckelseförsamling som lever samma liv som den första tidens kristna levde. De kommer att skriva Apostlagärningarna del 2.


Det är en tid (en Eliatid) då profetens tjänst kommer att träda fram och få sitt erkännande. Profetens tjänst har varit starkt ifrågasatt och undanträngd i landet. Men nu är en tid då jag tror att vi kommer att få se profetens tjänst i landet. Jag tror också att vi kommer att få se kombinationen av profeten och evangelisten som en tydlig röst i landet och ett starkt skörderedskap i slutväckelsen.


Tvåtusentalet är väckelsens och slutskördens tid. Det är en tid då väckelsekristendomen gör återtåg till landet.

Slutsats är tvådelad:

1. Hur är tillståndet i landet? Vad är situationen i landet, folket och församlingen idag?

2. Vad har Gud på sin agenda?

Jag kommer att fortsätta och beskriva situationen och miljön i tiden, som den kristna församlingen är satt att arbeta och verka i.


1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.