torsdag 10 februari 2011

Väckelsekristendomens återtåg till landet

Vi har nu gått in i ett nytt år med nya möjligheter. Det nya året är på allvar en startpunkt för Väckelsekristendomens återtåg till landet. Det är tid för de profetiska orden om väckelse som ligger uttalade över Sverige, att börja få sin fullbordan. Drömmarna och visionerna skall sättas i verket, gå från ord till handling. Gud vill regimskifte. Portarna skall öppnas för kung Jesus så att han kan komma in i landet.

Tiden är inne för profet tjänsten i landet.

Vår tid liknar mycket den tid då profeten Elia trädde fram. Det står berättat om honom i bl.a. första Konungaboken i Gamla testamentet. Landet och folket levde i ogudaktighet och han drogs folket bort från himmelens Gud. Dessutom upplevde landet en svår lågkonjunktur med torka och missväxt.

När ett land lever i ogudaktighet och Guds folk inte längre står på barrikaderna och lever i väckelse och eld, är tiden inne för Gud att agera på allvar. Herren reste upp profeten Elia med ett uppdrag att konfrontera ogudaktigheten och avguderiet, och föra landet tillbaka till Gud.

Tiden är nu inne då Herren kommer att resa upp profeter i landet igen. Profeter med Elias och Johannes döparens natur. De ”störande profetrösterna” med ett uppdrag att konfrontera ogudaktighet, avguderi och religiös förvirring, för att föra landet tillbaka till Herren. Tiden är inne då Herren kommer att resa upp hela församlingar i en profetisk tjänst och utrusta dem med Elias Ande och kraft. Nu är det profetens och den profetiska församlingens tid. De kommer att utrustas med Elias Ande för att föra folket och landet tillbaka till Gud.

Tiden är inne för original kristendomen.

Det är tid för kristendomen att visa sitt rätta ansikte, en kristendom sådan den var tänkt från början. Nya testamentet beskriver original kristendomen. Det som kännetecknade Jesus, hans lärjungar och den första tidens församling beskriver kristendomen sådan den är tänkt att vara.

Jesus och hans lärjungar predikade evangelium om Guds rike, de levde med Guds kraft konkret verksam, tecken och under skedde ständigt runt dem. Människor blev hjälpta och förvandlade.

Den första församlingen, som beskrivs i Apostlagärningarna levde i samma kraftflöde av liv och härlighet. Städer och byar påverkades, strukturer förändrades och människor blev hjälpta och förvandlade. Glädjen spreds i landet över att Guds rike uppenbarades. Församlingar växte fram över hela landet och evangelium spreds ut över hela den då kända världen.

Vår nation har en väckelsehistoria och ett väckelsearv att förvalta. Från vårt land har evangelister, pionjärer och missionärer gått ut över världen. Tider av folkväckelse har gått fram över landet och dragit med sig skaror av människor in i Guds rike. Det finns gener av väckelse, ett väckelsens DNA i församlingen och nationen. Församlingen i Sverige har varit ett bedjande folk och ett väckelsens folk.

Det är tid för ett nytt väckelsefolk, att bli en ”Folkrörelse” vilket betyder att Guds folk reser sig upp i den helige Andes kraft och frimodighet likt Apostlagärningarna, ”när den helige Ande kommer över er skall ni få kraft att bli mina vittnen …..” Folkrörelsen kommer att sätta igång ”Folkväckelsen”, en väckelse som når in i den svenska folksjälen på bred front.

Tiden är inne för väckelse kristendomen.

Sverige har varit ett kristet land i över ettusen år. Lagar, normer, moral, etik, ordningar m.m. har utgått från kristen och biblisk grund. Sverige kristnades från hedendom och katolicism, år 1000 e. Kr. och det första kristna dopet hölls vid Husaby källa, på sluttningen av Kinnekulle i Västergötland.

Idag finns det starka krafter som arbetar för att föra Sverige bort från kristendomen, från Guds ord och skapelsens Gud. Det finns starka krafter som genom sitt arbete förleder svensk kristenhet in i religions synkretism ( religionsblandning) och förvirring. Sverige skall inte avkristnas och föras in i humanism och liberal teologi. Sverige skall inte islamiseras eller åter katoliceras . Sverige skall återkristnas.

Under den första församlingens tid kom de till en punkt då de började kallas för kristna. Vad ger oss rätten att kallas kristna? Vad kännetecknar en väckelsekristens tro?

Väckelsekristendomen tror på bibelns 66 böcker utan tillägg eller fråndrag, att skrift skall tyda skrift och att Gamla testamentet skall förstås i ljuset av nya testamentet. Vi tror på Gudomens tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande, att Gud blev människa i Jesus Kristus och på jungfrufödseln. Vi tror att Jesu död och uppståndelse är enda grunden för människans frälsning, att alla människor är evigt förlorade utan frälsning, och att alla människor genom omvändelse och tro på Jesus Kristus kan bli frälsta. Vi tror att på dopet i den helige Ande och genom Anden får människan kraft att leva ett helgat liv, växa i Andens frukt och verka i Andens gåvor.

Väckelsekristendomen tror också att det allmänna prästadömet gäller att på Jesus troende och frälsta. Det behövs inga medlare, ritualer, symboler eller nådemedel för gemenskap med Gud. Vi tror på det bibliska dopet genom nedsänkning. Vii tror på nattvardsfirandet som sker till åminnelse av Jesu försoningsverk och för den troende är själv närvarande genom sin Ande vid måltiden.

Väckelsekristendomen tror också att de som dör rättfärdiga i tro på Kristus vilar lyckliga i härlighet hos honom till uppståndelsens morgon. De som dör i orättfärdighet plågas i dödsriket i väntan på den slutliga domen. Vi tror också att Jesus Kristus skall återvända, synlig för alla, till jorden för att verkställa den slutliga domen och upprätta sitt rike.

Det är detta som ger oss rätten att kallas kristna. Detta är väckelsekristendom. Tiden är inne för väckelsekristendomens återtåg i Sverige.

Hans Marklund

1 kommentar:

  1. Idag vågar man ju knappt prata om gud och råka nämna Jesus lite för högt i mataffären. Eller spela lovsångsmusik lite för högt för grannarna kanske råkar höra. Min önskan och längtan detta år är som du skriver ovan att komma in i ett annat flöde, få frimodighet och bli kompromisslös.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.